Basisschool de Ster: bron van kracht en energie.

Onze missie: Basisschool de Ster vormt een leeromgeving die ieder kind wil ondersteunen in de zoektocht naar kracht en energie, om als zelfstandig mens te kunnen stralen in onze samenleving.

Onze visie bestaat uit drie pijlers die de school dragen, we beschrijven ze hieronder:

1. Een goed pedagogisch klimaat.

Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om tot ontwikkeling te kunnen komen. Veiligheid en welbevinden zijn van groot belang om het leerproces aan te gaan en informatie in je op te kunnen nemen. Als kinderen zich in een fijne omgeving bevinden, durven ze zich kwetsbaar op te stellen en zullen ze flexibeler kunnen omgaan met het leerproces.

In onze school dragen we de verantwoordelijkheid voor een goed pedagogisch klimaat samen met de kinderen. We spreken kinderen aan op hun bijdrage/invloed op het klimaat, zodat er sprake is van bewustwording.

Om een goed pedagogisch klimaat te kunnen bewerkstelligen, vragen we van een leerkracht openheid, echtheid en eigenheid. Leerkrachten nemen de kinderen serieus en stellen zich toegankelijk op. We zijn voorstander van proactief handelen. Onze kapstokregels (zie verderop in deze gids) bieden houvast om op een gestructureerde manier de veiligheid te waarborgen. Als er iets is voorgevallen, is een goede afwikkeling van belang; gedrag van een kind kan niet oké gevonden worden, maar het kind als persoon is wel oké. Ook besteden we aandacht aan de leerwinst die een voorval heeft opgeleverd.

Ontspanning is een middel om het welbevinden te stimuleren. Hoe en wanneer dit wordt georganiseerd is afhankelijk van de leerkracht en de groep. Een balans tussen inspanning en ontspanning vinden we waardevol.

De sfeer in zowel de groep als in de school speelt voor ons een grote rol, daarnaast zijn buitenschoolse factoren van invloed. Hierin hebben wij als school een signalerende functie. Signalen worden besproken met ouders en indien nodig wordt er contact gelegd met externe instanties.

2. Ontwikkeling staat centraal.

In de huidige maatschappij wordt er steeds meer waarde gehecht aan het product. Opbrengsten zijn een vereiste, er moet ontwikkeling zijn.

Het proces, dat leidt tot opbrengsten, is voor ons van groot belang en kan ook een opbrengst zijn; Het is goed om kinderen te laten verwoorden, beredeneren en handelen. Op deze manier verkrijgen de kinderen inzicht, met name in de te bewandelen weg waarmee ze komen tot een oplossing. De leerkracht krijgt tevens zicht op de aanpak die een kind hanteert en kan hierin bijsturen. Bij een tegenvallende opbrengst kunnen de juiste bijsturingen worden bepaald aan de hand van het proces dat is doorlopen.

Het handelingsgericht werken is onze leidraad. In de groep clusteren we kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften. Afstemmen op de behoeften van kinderen is voor ons hetzelfde als het benutten van kansen. Het aanbod wordt beschreven in een groepsplan.

Het sociaal-emotionele aspect kent een specifiek volgsysteem, van waaruit handelingsadviezen voortvloeien.

Binnen onze werkwijze zijn de leerlijnen leidend en de methode is daaraan dienend. Uit de leerlijnen vloeien de leerdoelen (het aanbod) per week. Het weekdoel vormt het uitgangspunt voor de instructie. De daarin aangeboden strategieën zijn bepaald op basis van structurele evaluatie (met name van opbrengsten). De leerkracht kijkt steeds kritisch naar het aanbod: de hoeveelheid, de volgorde/opbouw en de herhalingsmomenten.

We gaan voor duidelijkheid (transparantie) richting ouders over onze werkwijze, daarnaast ook over de grenzen van ons kunnen. Het pedagogisch klimaat is de richtinggever voor onze grenzen. Dit mag nooit in het geding komen.

3. Kinderen hebben een hoge betrokkenheid bij de eigen ontwikkeling.

We willen deze betrokkenheid bewerkstelligen door:

a.Thematisch werken:

Thematisch werken is een middel om een hoge betrokkenheid te creëren. De leerkracht bepaalt, zoals al eerder aangegeven, vooraf het aanbod. Hierbij is een link tussen leergebieden belangrijk, het besef dat kinderen het één nodig hebben om het ander uit te kunnen voeren (schrijven om te kunnen lezen, lezen om te kunnen rekenen, enz.).

Thema’s aanbieden moet voor ons aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Passen bij de belevingswereld van de kinderen;

- Link met de samenleving;

- Er moet kennisoverdracht plaatsvinden, leerlijnen zijn hierin leidend, methode dient als bronnenboek;

- Leerkracht moet enthousiasme overdragen.

Zoals aangegeven willen we dat er een duidelijke link met de samenleving aanwezig is binnen ons thematisch werken.

b. Inspelen op een veranderende samenleving:

De samenleving kent heden ten dage een ander soort mens dan voorheen. Dit vraagt van ons flexibiliteit in wat wij een kind willen aanleren. We wegen af welke maatschappelijke veranderingen van invloed zijn op ons onderwijs en welke niet. Omgang met ICT en social media vinden wij van belang, net als het creëren van een houding waarin kinderen weten waar ze kennis moeten vinden (dus niet: jaartallen als parate kennis, maar waar zoek ik het op?).

Binnen de huidige samenleving nemen communicatie en samenwerking een prominente plaats in. Daarom zien we enorm veel kansen in het Coöperatief leren.

c. Coöperatief leren:

Als Basisschool De Ster zien wij hierin veel mogelijkheden om m.n. de sociale vaardigheden te ontwikkelen. Coöperatieve werkvormen doen aanspraak op de eigen verantwoordelijkheid van kinderen als onderdeel van het samen leren, samen zoeken naar oplossingen. Ieder kind heeft een zinvolle inbreng en dat willen we laten ervaren.

Dit kan ook al op jonge leeftijd. We willen hierin een goede opbouw zien. Hoe eerder kinderen bekend raken met coöperatieve vaardigheden, hoe sterker we ze afleveren aan het eind van de basisschooltijd.

Tenslotte:

De leerkracht is de bepalende factor. Deze biedt de kaders aan, bepaalt de inbreng, observeert en bevordert het welbevinden. De leerkracht doet er toe en is bepalend voor het behalen van hoge opbrengsten. Leerkrachten die lekker in hun vel zitten, hebben meer aandacht voor een goed klimaat en zijn in staat om empathie te tonen. Als collega’s laten we iedereen in zijn waarde. Oprechte belangstelling en kritische vragen stellen zijn belangrijk. Binnen ons team mogen leerkrachten zich kwetsbaar opstellen en om hulp vragen.

Van ouders verwachten wij respect voor onze visie en de daaruit voortvloeiende werkwijze. We gaan voor een open en eerlijke houding, waarbij de ontwikkeling van het kind voorop staat. We hebben vertrouwen in elkaar en ieders goede bedoelingen.